Algemeen

Dilemma op dinsdag

Elke twee weken werpen we een integriteitsdilemma op. Bijvoorbeeld op dinsdag, lees hier alle columns.

Lees columns…

Integere overheid

Effectief rekenkameronderzoek onder de nieuwe wet: 5 tips!

De Wet versterking decentrale rekenkamers is 27 september 2022 afgehamerd in de Eerste Kamer. Rekenkamers hebben een jaar de tijd om de nodige aanpassingen te maken. Maar hoe ...

Lees artikel...

Betrokken Samenleving

Opkomst bij verkiezingen, Daar zit potentie in!

Bij gemeenteraadsverkiezingen kunnen we de opkomst voor een gemeente redelijk voorspellen, maar voor buurten en wijken weten we veel te weinig. Daar is onderzoek voor nodig. 

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Bestuurders en volksvertegenwoordigers in contact met inwoners

Bestuurders en volksvertegenwoordigers in contact met inwoners

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Op de hoogte blijven?

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief!

Lees artikel...

Verkiezingen

Handreiking Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op woensdag 16 maart 2022 is het weer zover: de gemeenteraadsverkiezingen. De aanloop ernaar toe én de periode erna brengt voor de bestuurlijk-ambtelijke driehoek veel met zic...

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Burgemeesters en hun rol in toezicht en handhaving

De burgemeester is van oudsher belast met het bewaken van de openbare orde en veiligheid. We belichten hoe de burgemeesters die wij spraken aankijken tegen hun rol en bevoegdh...

Lees artikel...

Heldere verantwoording

De raad en toezicht en handhaving

Een goede informatievoorziening – waarmee de raad wordt betrokken én - is uiteraard essentieel om de raad in positie te brengen.

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Toezicht en handhaving: inspirerende werkwijzen uit de praktijk

In achttien gemeenten onderzocht Necker van Naem toezicht en handhaving op openbare orde en veiligheid (OOV): good practices uit gemeenteland! 

Lees artikel...

Verkiezingen

Podcast: Democratie maak je.

Democratie maak je. Een podcast over alles wat raakt aan het openbaar bestuur, volksvertegenwoordiging en de kwaliteit van onze democratie. Van integriteit tot interactie en v...

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

“Dat burgemeesters en wethouders aandacht hebben voor hun gezag is essentieel, maar waar moet je op letten?”

Terugblik: Webinar Vertrouwen in Besturen. Hoe verkrijgen en behouden burgemeesters en wethouders gezag en vertrouwen? 

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Wie zijn de lokale rekenkamer?

Impact van de lokale rekenkamer – of een gebrek daaraan – is de onderlegger van de nieuwe wet ‘Versterking decentrale rekenkamers’.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Bestuurders in de digitale democratie

Besturen in de digitale democratie is niet meer weg te denken. Maar wat vraagt dat van bestuurders? En in hoeverre is dat anders dan eerder? 

Lees artikel...

Betrokken Samenleving

Evaluatie bestuurlijk stelsel Amsterdam afgerond

In opdracht van de gemeente Amsterdam onderzochten we samen met Tilburg University en dochteronderneming Citisens de werking van het bestuurlijk stelsel van Amsterdam.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Genomineerden Beste Bestuurder 2020 bekend: wat valt op?

Wie wordt de Beste lokale bestuurder van 2020? Lees hier wat opvalt!

Lees artikel...

Vernieuwende participatie

Deliberatieve minipublieken zijn geen wondermiddel

Bestuurlijk Nederland is al geruime tijd in de ban van deliberatieve minipublieken.Het is echter maar de vraag of dat terecht is.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Digitale democratie in coronatijd | Een stresstest voor decentrale overheden

De eerste inzichten over de digitale democratie stemmen ons positief, maar bieden ook een uitgelezen kans om de juiste voorwaarden te scheppen voor een verdere digitalisering ...

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Grote projecten: investeren in de toekomst

Nederland is constant in ontwikkeling. En gemeenten – zeker gemeenteraden – spelen daarbij een belangrijke rol.

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Zicht op een veranderlijk domein

Voor de rekenkamer Enschede onderzochten we waar de gemeente staat in het behalen van haar ambities op het gebied van wonen én hoe de gemeente kan sturen op dit domein.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Beste Bestuurder 2020: wat is er nieuw?

Ook in 2020 gaan we weer op zoek naar de beste bestuurder. Dit jaar in een andere vorm dan u gewend bent.

Lees artikel...

Fitte griffie

De raad en de regio: grip op gemeenschappelijke regelingen

Regionale samenwerking is een belangrijk onderdeel van het raadswerk, en het belang wordt alleen maar groter.

Lees artikel...

Fitte griffie

De aanbesteding voor een nieuw RIS; leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker

Tips voor het succesvol aanbesteden van een raadsinformatiesysteem (RIS). 

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Beheer Openbare Ruimte is kiezen voor beleid - Rekenkamerfunctie Nissewaard

Een heldere visie op maatschappelijke doelen in de openbare ruimte draagt bij aan het maken van de juiste keuzes en daarmee tot een goed beheer van de openbare ruimte.

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Wie doet wat? Hoe de gemeente een goede samenwerking tussen politie en Boa kan bevorderen

Een goede samenwerking tussen Boa en politie is niet vanzelfsprekend, maar over het algemeen erkennen zij wel elkaars meerwaarde en expertise.

Lees artikel...

Vernieuwende participatie

Meervoudig besturen: Hoe democratisch is de regionale energiestrategie?

Een ‘regionale duurzaamheidsraad’ ziet toe op het vormen van een eerlijke, constructieve en gedragen RES in de regio.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

De Digitale Revolutie

Hoe houd je het democratisch proces overeind en hoe organiseer je commissie- en raadsvergaderingen als de maatregelen dat niet toestaan?

Lees artikel...

Integere overheid

Integratie van integriteit in het personeelsbeleid: verticaal én horizontaal

Zorg er als overheidswerkgever voor dat het personeelsbeleid erop gericht is ambtenaren de kennis en kunde, de motivatie en de kansen te geven om integer te handelen.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

De gemeenteraad kíest de burgemeester

Met de voordracht van Jan van Zanen als burgemeester van Den Haag staat ook de manier waarop een benoemingsprocedure werkt weer volop in de belangstelling.

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Volksgezondheid boven een gezonde democratie?

Nu de Coronacrisis alweer bijna drie maanden ons leven beheerst, rijzen steeds meer vragen over het democratisch fundament van de regels die worden ingesteld.

Lees artikel...

Integere overheid

Subsidies en de schijn van belangenverstrengeling

Subsidies: op het eerste gezicht is het niet het meest spannende onderwerp, maar het oordelen over subsidies gaat over het verdelen van flink wat geld.

Lees artikel...

Fitte griffie

Griffie-Update Live

Online inspiratiebijeenkomsten voor en met griffiers, gehost door Marijke van de Plasse. Hier kijk je de eerdere edities terug.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Hoeder van de raad of functie zonder inhoud?

Ten tijde van de dualisering waren er hoge verwachtingen voor de rol van vicevoorzitter van de gemeenteraad, maar aan deze verwachtingen is niet voldaan.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

De burgemeester als vriend of vijand van de rechtsstaat

Burgemeesters hebben een precaire rol als hoeder van integriteit en grondrechten.

Lees artikel...

Vernieuwende participatie

Voorbij Public Administration en New Public Management

Zuid-Afrika op zoek naar een nieuwe inrichting van publieke voorzieningen

Lees artikel...

Fitte griffie

Van ambassade naar griffie

Van ambassade naar gemeentegriffie - de stap is niet zo groot als deze op het eerste gezicht lijkt.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Over de stadsmuren

Eén van de thema’s die als een rode draad door de Europese geschiedenis loopt, is centralisatie van het bestuur. 

Lees artikel...

Fitte griffie

Dienstbaarheid

Als griffie ben je er voor de raadsleden. Het gaat dus niet alleen om een taakstelling die je hebt gekregen, het gaat om wat zij van jou nodig hebben.

Lees artikel...

Fitte griffie

Raadsconsultatie

Raadsconsultatie komt regelmatig voor, maar heeft in veel gemeenten geen duidelijke plaats in het vergadermodel van de raad.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Burgervader of misdaadbestrijder?

Naast zijn rol als voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders is de burgemeester van oudsher belast met het bewaken van de openbare orde en v...

Lees artikel...

Integere overheid

Ombudspolitiek: integer?

Er bestaan uiteenlopende meningen over de manier waarop de volksvertegenwoordigende rol van raadsleden vormgegeven zou moeten worden.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Ambtenaren waarderen andere eigenschappen dan bestuurders

De 3 belangrijkste inzichten uit de Beste Bestuurder verkiezing van 2019. Over daadkracht, betrokkenheid én geloofwaardigheid. 

Lees artikel...

Integere overheid

Gezamenlijke raadsvergadering op Fort Everdingen

Fort Everdingen ligt in twee gemeenten. In september 2019 moest een nieuw bestemmingsplan voor het fort worden vastgesteld, reden voor een historische vergadering.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Wouter de Jong: "Je moet er gewoon zijn als burgemeester, altijd."

Juli 2019 nam Wouter de Jong afscheid als burgemeester van Houten, oktober 2019 startte hij (weer) bij Necker van Naem. Een diepte-interview over zijn burgemeesterschap.

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Geen twee rekenkamers zijn hetzelfde

Iedere inwoner heeft wel iets waar hij of zij zich over op kan winden: waarom zou je daar als lokale rekenkamer niet bij aansluiten?

Lees artikel...

Fitte griffie

Hoe werken gemeenten in de Verenigde Staten?

Collega Marijke verbleef in Saint Louis, en bezocht één van de meer dan 30 gemeenten van deze stad. In dit artikel haar bevindingen over de verschillen met Nederland. Leuk!

Lees artikel...

Integere overheid

AIVD niet nodig bij screening wethouders

Het is niet nodig om nieuwe instrumenten of bevoegdheden te creëren om wethouders te screenen. Wat in Den Haag is gebeurd is een uitzondering. 

Lees artikel...

Integere overheid

Integriteit aan de formatietafel #GR18

Een brief aan alle raadsleden, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Over partijen, punten en personen én de link met integriteit.

Lees artikel...

Vernieuwende participatie

Learning history in het sociaal domein

Learning by doing klinkt mooi, maar kan heel pijnlijk zijn wanneer het om zorgverlening gaat.

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Wat bepaalt de impact van een rekenkamer?

Impact van de lokale rekenkamer – of het gebrek daaraan – is de onderlegger van de nieuwe wet ‘Versterking decentrale rekenkamers’. De vraag is: welke impact heeft deze wet?

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Het lerend vermogen van de raad

Aanbevelingen van de rekenkamer belanden meestal in een raadsbesluit en worden – ongeacht de adressering – een opdracht aan het college. Gek eigenlijk.

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Investeren in de onderzoekscommissie van een raadsonderzoek

Vanaf de voorbereiding op het raadsonderzoek tot na de presentatie en behandeling van het rapport, is teambuilding voor de onderzoekscommissie van belang. Dit is waarom.

Lees artikel...

Vernieuwende participatie

Podcasten als gemeenteraad, goed idee

In Nederland luisteren zeker 2,2 miljoen Nederlanders op regelmatige basis naar een podcast. Een eenvoudig medium om verhalen te delen met de lokale gemeenschap.

Lees artikel...

Fitte griffie

"Wetten zijn als worsten, je wilt niet weten hoe ze gemaakt zijn"

Deze uitspraak, die vaak ten onrechte aan Bismarck wordt toegeschreven, is ook van toepassing op het griffiewerk.

Lees artikel...

Vernieuwende participatie

Van transitie naar transformatie: het sociaal domein

Sinds de decentralisaties is iedere gemeente bezig het sociaal domein vorm te geven. In dit artikel Nissewaard als voorbeeld van het transformatievraagstuk.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Hoe ver reikt de fractieondersteuning?

Is de aankoop van 180 flessen wijn voor € 999,- verantwoord als relatiegeschenk?

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Grafrechten

Is het voor iedereen nog mogelijk om een begrafenis te betalen? En is het verklaarbaar en acceptabel dat de kosten voor begraven tussen gemeenten sterk uiteenlopen?

Lees artikel...

Integere overheid

Integriteit NOC*NSF

Als reactie op incidenten heeft NOC*NSF een adviescommissie Integriteit en Ethiek ingesteld. Het instellen van een commissie is echter slechts een eerste stap.

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Transparante geheimhouding

Eén van de uitgangspunten in het openbaar bestuur is openbaarheid. Dit uitgangspunt wordt extra benadrukt in de nog aan te nemen Wet open overheid.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Een raadsakkoord in de praktijk

Twaalf inwoners verzoeken de raad van Heerenveen per brief om op een nieuwe manier te werk te gaan, door democratie van onderop de ruimte te geven.

Lees artikel...

Vernieuwende participatie

Vertrouwen in de politiek? Breng het naar de inwoner!

Waar is vertrouwen in politici op gebaseerd? Wetenschappelijke literatuur verbindt vertrouwen in de politiek al sinds de jaren vijftig aan het hebben van belangrijke “hulpbron...

Lees artikel...

Integere overheid

Bestuurders met een krasje

Steeds meer bestuurders, die eerder zijn afgetreden, keren terug in de politiek. Het kan dus wel. 

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Initiatiefvoorstel en dualisme

Twee ingrediënten maken het initiatiefvoorstel zo mooi: het is vormvrij én juridisch dwingend. Maar sommige raadsleden gebruiken het persé niet, zij vinden het 'te scherp'.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Raadsleden gezocht (v)!

Dat is in de eerste plaats belangrijk omdat de politieke agenda een betere weergave zal zijn van de onderwerpen die spelen in de samenleving. En verder?

Lees artikel...

Vernieuwende participatie

De inwoner, de raad en het college: nieuwe vormen van samenwerking

De relatie tussen de overheid en de burger verandert. Een korte introductie in de wondere wereld van de burgerparticipatie.

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Rekenkameronderzoek in de la? Niet nodig! 5 tips

Impact maken met rekenkameronderzoek? Regelmatig krijg ik de vraag: “Hoe zorgen we ervoor dat dit rekenkameronderzoek niet in de la terecht komt?”

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: het is te trainen

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: het lijkt wel een toverwoord. Open een willekeurige vacature voor een functie in het openbaar bestuur en deze competentie wordt gevraagd.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Het verwerven en behouden van geloofwaardigheid

Geloofwaardigheid speelt een essentiële rol als het gaat om steun voor  democratie als bestuursvorm. Want zonder geloofwaardigheid is het behalen van resultaat onmogelijk.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Ons vertrouwen in politici en bestuurders

Ongeveer de helft van de Nederlanders stelt dat politici zakkenvullers zijn en zo’n 70% vindt politici onbetrouwbaar en onbekwaam.

Lees artikel...

Fitte griffie

Een goede griffie is een integere griffie

Het onderwerp integriteit komt steeds vaker op het bureau van de griffier terecht. Soms zie je het aankomen, soms komt het uit een onverwachte hoek.

Lees artikel...

Heldere verantwoording

Grip op beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren komen in allerlei verschillende vormen voor. Er zijn veel gemeenten en raadsleden die worstelen met de invulling en het gebruik. Dit is hoe het werkt.

Lees artikel...

Vernieuwende participatie

Sterk, weerbaar en veerkrachtig bestuur

Door veerkrachtiger te worden wordt het verschil tussen tolerantie en interactie kleiner en kunnen we beter omgaan met de veranderende samenleving.

Lees artikel...

De allerbeste bestuurders

Ode aan het lekenbestuur!

De beste raadsleden zijn vaak de raadsleden die met simpel boerenverstand de dilemma’s van een beleidsstuk blootleggen en vertalen naar de leefwereld van de burger.

Lees artikel...

Vernieuwende participatie

P&C cyclus de rol van raad en griffie

Het debat rondom de gemeentefinanciën verdwijnt vaak in een technocratisch onderonsje tussen specialisten en de accountant. Dat is zonde, in dit artikel hoe het anders kan.

Lees artikel...