Privacybeleid

Versie: november 2022

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij, Necker van Naem B.V., Necker van Naem Interim B.V. en Necker van Naem Integriteit B.V., persoonsgegevens. Hieronder wordt daar waar ‘wij’ wordt vermeld zowel Necker van Naem B.V., Necker van Naem Interim B.V. als Necker van Naem Integriteit B.V. bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

Wij hechten er groot belang aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig en conform de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden te verwerken. In dit privacyreglement informeren wij u voor welke doeleinden wij persoonsgegevens die wij van u ontvangen verwerken en informeren wij u graag omtrent uw rechten met betrekking tot deze verwerking.

Waarom

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van:

 • de dienstverlening door de genoemde vennootschappen en de uitvoering van overeenkomsten;
 • het u kunnen contacteren en informeren indien u onder andere via onze website hierom heeft verzocht, dan wel u te informeren over relevante diensten;
 • marketing activiteiten, zoals (online) nieuwsupdates en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
 • het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.
 • verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en werkzaamheden;
 • het verrichten van onze eigen bedrijfsvoering, bestaande onder andere uit beleidsontwikkeling en doelmatig management;
 • het voldoen aan de op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Welke

Zo verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • personalia/identificatiegegevens bij het aangaan van de dienstverlening: naam, voornamen, geslacht, adres, woonplaats, functie, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.
 • gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
 • gegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie.

Afgezien van voornoemde persoonsgegevens, verwerkt Necker van Naem Integriteit B.V. ter aanvulling hierop tevens de navolgende persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens:

 • geboortedatum/plaats, genoten opleidingen, lidmaatschap politieke partij, lidmaatschap verenigingen, nevenfuncties en inkomensgegevens en overige gegevens waarom in risicoanalyses wordt verzocht, een en ander in het kader van het verrichten van onderzoek naar integriteitsbeleid in opdracht van overheden en non-profitorganisaties.

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • de uitvoering van de overeenkomst c.q. dienstverlening;
 • uw toestemming;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang.

Delen van informatie

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening omdat daarvoor de betrokkenheid van derden is vereist, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • derden die relevant zijn voor de diensten die wij verstrekken, zoals regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen (bijvoorbeeld in het kader van een integriteitsonderzoek);
 • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacyreglement omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

Door ons worden geen persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de EU/EER.

Veiligheid/vertrouwelijkheid

Wij treffen conform de geldende privacywetgeving passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens zullen door ons met de hoogste mate van vertrouwelijkheid c.q. geheimhouding worden verwerkt in overeenstemming met dit Privacyreglement en de toepasselijke wetgeving.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het specifieke doel(en) waarvoor ze verzameld zijn, dan wel voor een langere termijn indien geldende wettelijke voorschriften dit vereisen.

Wijzigingen Privacyreglement

Wij kunnen ons Privacyreglement periodiek wijzigen en zullen dan de gewijzigde versie publiceren op onze website. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Uw rechten

Op grond van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht op:

 • inzage in uw gegevens, rectificatie, aanvullen, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • maken van bezwaar tegen het verwerken c.q. gebruiken van uw persoonsgegevens;
 • het overdragen van uw persoonsgegevens van ons naar een ander persoon of bedrijf.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies. De volgende functionele en analytische cookies kunnen via de website zonder uw voorafgaande toestemming worden geplaatst:

 • Functionele cookies zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie
 • Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.

Wij verzoeken u om ter uitvoering van uw rechten zoals in het voorgaande aangegeven, dan wel indien u vragen heeft met betrekking tot dit Privacyreglement, contact met ons op te nemen via e-mailadres info@necker.nl of via telefoonnummer 030-2334131.