Werving en selectie door Necker van Naem

Griffier gemeente De Wolden

De Wolden zoekt een daadkrachtige en deskundige griffier die verder kan bouwen (vernieuwen, professionaliseren) aan de reeds ingezette ontwikkeling van de gemeenteraad. Iemand die de nuchtere, gemoedelijke sfeer op een politiek sensitieve manier weet te verbinden aan vooruitgang. Een griffier die primair gericht is op het ondersteunen en adviseren van de gemeenteraadsleden, oog heeft voor de grote ontwikkelingen die op De Wolden afkomen en mensgericht te werk gaat. Die op de achtergrond functioneert, maar er niet voor terugdeinst om op de voorgrond te treden als dat in het belang van de raad is!

Download hier het volledige functieprofiel

Taken van de griffier in gemeente De Wolden

De griffier adviseert, ondersteunt en staat de raad actief en onafhankelijk bij in haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Daarmee is de griffier de eerste adviseur van de raad in brede zin. De griffier ontwikkelt en bewaakt procedures, coördineert de logistieke en organisatorische ondersteuning, is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de raad en geeft leiding aan de griffie. De griffier adviseert, gevraagd en ongevraagd, over de toepassing en inzet van procedures en politiek-bestuurlijke instrumenten en geeft raadsleden feedback. Hij/zij weet hoe complexe politieke en bestuurlijke processen verlopen en adviseert zo nodig strategisch (bijvoorbeeld over de veranderende rol van de raad in de samenleving). De griffier zorgt voor zorgvuldige en goed georganiseerde werkprocedures die ondersteunend zijn aan het proces.

Omdat de primaire griffietaken (verzorgen van zaken rondom de vergaderingen) op orde zijn, heeft de raad de wens om aandacht te besteden aan het verder uitbouwen van 3DeWolden. Het is nadrukkelijk niet de wens om het 180 graden anders te doen maar juist het stap voor stap uitbouwen van het reeds bestaande concept.

De nuchtere en gemoedelijke sfeer die aanwezig is binnen de gemeenteraad wordt gewaardeerd. Het is taak van de griffier die te behouden en te versterken, zonder daarbij de kaderstellende en controlerende rol van de raad uit het oog te verliezen.

De griffier denkt mee en adviseert, zowel in faciliterende, organisatorische als strategische zin. Hij/zij weet welke (toekomstige) ontwikkelingen in de gemeente voor de raad van belang zijn/worden (volgt relevante trends en ontwikkelingen), en weet die te vertalen naar informatie en voorstellen voor de raad. De griffier participeert in netwerken waarin zich politieke, bestuurlijke en ambtelijke actoren bewegen.

De griffier is een sparringpartner voor de burgemeester, ondersteunt en adviseert hem en reflecteert. In de bestuurlijk-ambtelijke driehoek neemt de griffier een gelijkwaardige positie in en is scherp op de positie van de raad. Hij/zij beweegt zich soepel in de ambtelijke organisatie, onderhoudt nauw contact met de programmaregisseurs in de ambtelijke organisatie en weet de daar aanwezige kennis en capaciteiten goed te benutten. De griffier draagt bij een goede onderlinge samenwerking, houdt daarbij het belang van de raad voor ogen.

Profiel kandidaat

De Wolden zoekt een griffier die zich wil verbinden aan De Wolden en voor De Wolden wil gaan. Dat wil zeggen dat hij/zij geïnteresseerd en nieuwsgierig is naar de gemeente, haar inwoners, cultuur en gebruiken (gevoel voor het dorpsleven).

Er wordt gezocht naar een griffier met een goed gevoel voor de politiek bestuurlijke context, die begrijpt hoe die context werkt en die er plezier aan beleeft om in die context zijn/haar bijdrage te leveren (soms luisterend, afwachtend, soms stevig en gezaghebbend). De griffier opereert onafhankelijk en strategisch: hij/zij doorziet complexe processen, heeft een proactieve houding, denkt mee en vooruit, speelt in op ontwikkelingen, is flexibel, neemt waar mogelijk het voortouw en geeft subtiel sturing aan veranderingsprocessen.

De griffier heeft een opvatting over de rol van de raad in het samenspel met de samenleving, maar ook binnen het gemeentehuis, en heeft helder wat zijn/haar toegevoegde waarde daarbij is. Hij/zij is een dienende persoonlijkheid, die op de voorgrond kan treden waar dit kan en nodig is (met name om de positie van de raad neer te zetten). De griffier is in staat om de raad verder te brengen in haar ontwikkeling en professionalisering met daarbij nadrukkelijke aandacht voor de doorontwikkeling van 3DeWolden.

Qua persoon is de griffier een sympathieke man/vrouw, iemand die diplomatiek en met tact communiceert. Anderzijds staat de griffier ook stevig in zijn/haar schoenen en kan zo nodig tegengas geven. Hij/zij staat open voor het ontvangen van feedback op zijn/haar functioneren.
Binnen de griffie weet de griffier medewerkers te inspireren, zodanig dat samen in een goede sfeer wordt gewerkt aan een optimale dienstverlening. Daarbij is hij/zij zich uitstekend bewust van wat hij/zij zelf oppakt (hands on-mentaliteit) en welke werkzaamheden hij/zij aan zijn/haar medewerkers kan overlaten. Hij/zij is bereid om waar nodig uitvoerende taken zelf op te pakken.

Lees meer

Download hier het volledige functieprofiel (pdf-document), en lees meer over:

Solliciteren of meer informatie?

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Marijke van de Plasse, adviseur bij Necker van Naem, via 06-55808139. Solliciteren kan van 14 november tot en met 2 december 2019. Meer hierover in het functieprofiel (download deze hierboven).