Werving en selectie door Necker van Naem

Griffier gemeente Opsterland

Opsterland zoekt een deskundige en communicatief vaardige griffier die stapsgewijs kan bouwen en vernieuwen en in staat is de gemeenteraad verder te professionaliseren. Iemand die gericht is op het ondersteunen van het proces, het adviseren van de gemeenteraadsleden, maar ook sturing durft te geven en lef durft te tonen in het kader van advisering en coaching.

Download hier de volledige profielschets.

Taken van de griffier in gemeente Opsterland

De griffier van Opsterland ondersteunt en adviseert de raad in haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Daarmee is de griffier de eerste adviseur van de raad in brede zin. Onafhankelijkheid en zelfstandigheid zijn hierbij belangrijke aspecten. De griffier coördineert met name de logistieke en organisatorische ondersteuning en adviseert op het gebruik van de tot de raad beschikbare instrumenten zonder op een politieke manier richting te bepalen.

De primaire griffietaken, het verzorgen van zaken rondom vergaderingen, zijn op orde en moeten op orde blijven. Wel kan worden gekeken of hier een efficiëntere werkwijze in te creëren is. Ook is het de bedoeling dat de griffier op zoek gaat naar mogelijkheden voor professionalisering van de gemeenteraad.

Deze professionalisering is tweeledig. Enerzijds wordt van de griffier verwacht dat hij/zij in staat is de raad in totaliteit maar ook individuele raadsleden te doorgronden en van feedback te voorzien. De gemeenteraad wil zich in die zin graag naar een hoger niveau tillen.

Anderzijds is er behoefte aan onafhankelijke communicatie vanuit de raad naar inwoners. Hierbij staan het verbeteren van de kwaliteit van de informatievoorziening en digitalisering centraal zodat gehoor kan worden gegeven aan de wens van de gemeenteraad om meer van buiten naar binnen te gaan werken; het betrekken van inwoners en de samenleving bij het besluitvormingsproces. Het is de bedoeling dat de griffier hierin een proactieve rol neemt, zonder dat hij/zij een communicatiedeskundige hoeft te zijn. Van de griffier wordt in dit kader dan ook verwacht dat hij/zij initiatieven neemt en op zoek gaat naar die verbinding en werkbare mogelijkheden.

De griffier is een sparring- en nauwe samenwerkingspartner voor de burgemeester, ondersteunt en adviseert haar. In de bestuurlijk-ambtelijke driehoek onderhoudt hij/zij de goede verhoudingen. Daarnaast beweegt de griffier zich soepel in de ambtelijke organisatie, waarin hij/zij fungeert als een diplomatieke ambassadeur voor de raad (belangen van de raad behartigen en deze uitdragen, op procesniveau).

Profiel kandidaat

De gemeente Opsterland zoekt een griffier die geïnteresseerd en nieuwsgierig is naar de gemeente en diens inwoners, cultuur en gebruiken. Iemand die de Friese taal verstaat, zich bewust is van de dynamiek die deze gemeente herbergt en die hier op energieke en diplomatieke wijze mee om weet te gaan.

Er wordt gezocht naar een griffier met een goed gevoel voor de politiek bestuurlijke context, die begrijpt hoe die context werkt en die er plezier aan beleeft om in die context zijn/haar bijdrage te leveren (soms luisterend, afwachtend, soms stevig en gezaghebbend). De griffier opereert onafhankelijk en strategisch: hij/zij doorziet complexe processen, heeft een proactieve houding, denkt mee en vooruit, speelt in op ontwikkelingen, is flexibel, neemt waar mogelijk het voortouw en geeft subtiel sturing aan veranderingsprocessen.

De griffier heeft een opvatting over de rol van de raad in het samenspel met de samenleving en heeft helder wat zijn/haar toegevoegde waarde daarbij is. Hij/zij is een dienende persoonlijkheid, die op een passende manier op de voorgrond kan treden waar dit kan en nodig is. De griffier is in staat om de raad verder te brengen in haar ontwikkeling en professionalisering.

Qua persoon is de griffier een sympathieke man/vrouw, iemand die diplomatiek en met tact communiceert. Anderzijds staat de griffier ook stevig in zijn/haar schoenen en kan zo nodig tegengas geven. Hij/zij staat open voor het ontvangen van feedback op zijn/haar functioneren.

De griffier zoekt (pro) actief verbinding met de ambtelijke organisatie, zodat de raad optimaal wordt ondersteund. Binnen de griffie weet hij/zij de medewerker te inspireren, zodat er in een goede sfeer wordt gewerkt aan een optimale dienstverlening. Daarbij is de griffier zich uitstekend bewust van wat hij/zij zelf oppakt en welke werkzaamheden hij/zij aan de griffiemedewerker kan overlaten. Uiteraard hoort daar ook de bereidheid bij om waar nodig zelf uitvoerende taken op te pakken. 

De nieuwe griffier van Opsterland is:

Politiek-bestuurlijke sensitief
Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet zich daarin onafhankelijk op te stellen.  

Deskundig
Bekwaam en vaardig als griffier in het faciliteren van het politieke besluitvormingsproces en weet eventuele vernieuwingen effectief toe te passen en over te dragen.

Communicatief
Kan procedures, ideeën en meningen door gebruik van heldere en correcte taal aan anderen duidelijk maken.


Solliciteren of meer informatie?


Solliciteren kan van maandag 12 oktober tot en met zondag 1 november 2020 door een motivatiebrief en curriculum vitae in te sturen via sollicitatie@necker.nl onder vermelding van ‘vacature griffier Opsterland’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisette de Lange, adviseur bij Necker van Naem via 06-33814654.