Werving en selectie door Necker van Naem

Griffier gemeente Moerdijk

Moerdijk zoekt een daadkrachtige en deskundige griffier die stapsgewijs kan vernieuwen en in staat is de gemeenteraad verder te professionaliseren. Iemand die gericht is op het ondersteunen van het proces, het adviseren van de gemeenteraadsleden, het innemen van een volwaardige positie binnen het driehoeksoverleg van burgemeester, gemeentesecretaris en griffie, en oog heeft voor het leggen van verbinding met de 11 kernen die de gemeente rijk is.

Download hier het volledige functieprofiel en lees meer over:

Taken van de griffier in Moerdijk

De griffier adviseert, ondersteunt en staat de raad actief en onafhankelijk bij in haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Daarmee is de griffier de eerste adviseur van de raad in brede zin. De griffier ontwikkelt en bewaakt procedures, coördineert de logistieke en organisatorische ondersteuning, is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de raad en geeft leiding aan de griffie. De griffier adviseert, gevraagd en ongevraagd, over de toepassing en  inzet van procedures en politiek-bestuurlijke instrumenten en geeft raadsleden feedback. Hij/zij weet hoe complexe politieke en bestuurlijke processen verlopen en adviseert zo nodig strategisch (bijvoorbeeld over de veranderende rol van de raad in de samenleving). De griffier zorgt voor zorgvuldige en goed georganiseerde werkprocedures die ondersteunend zijn aan het proces en hij of zij zorgt ervoor dat gemaakte afspraken nagekomen worden.

Een taak waar de griffie(r) veel tijd en aandacht aan besteedt, en waar wellicht nog verbeterslagen gemaakt kunnen worden, is raadscommunicatie. Er is behoefte aan onafhankelijke communicatie vanuit de raad naar inwoners en de griffier neemt hierin een proactieve rol, zonder dat hij/zij een communicatiedeskundige hoeft te zijn. In het verlengde hiervan leeft ook de wens binnen de gemeenteraad om meer te doen met inwonersparticipatie. De gemeenteraad wil graag verbinding leggen met de 11 kernen die de gemeente Moerdijk rijk is en wil zich daarom ook richten op het samenspel tussen de gemeenteraad en inwoners. Van de griffier wordt in dit kader dan ook verwacht dat hij/zij initiatieven neemt en op zoek gaat naar die verbinding.

Daarnaast heeft de gemeenteraad behoefte om zich te professionaliseren door middel van training en scholing. De griffier is hierin sparringpartner voor de gemeenteraad en denkt mee. Ook ondersteunt de griffier (door de raad geïnitieerde) werkgroepen.

De griffier is zich bewust van (toekomstige) ontwikkelingen in de gemeente die voor de raad van belang zijn/worden. Hij/zij volgt relevante trends en ontwikkelingen en weet die te vertalen naar informatie voor de raad. De griffier participeert in netwerken waarin zich politieke, bestuurlijke en ambtelijke actoren bewegen.

De griffier is een sparringpartner voor de burgemeester, ondersteunt en adviseert hem en reflecteert. In de bestuurlijk-ambtelijke driehoek neemt de griffier een gelijkwaardige positie in en is scherp op de positie van de raad. Hij/zij beweegt zich soepel in de ambtelijke organisatie, onderhoudt nauw contact en weet de daar aanwezige kennis en capaciteiten goed te benutten. De griffier draagt bij aan een goede onderlinge samenwerking en houdt daarbij het belang van de raad voor ogen.

Profiel kandidaat

De gemeente Moerdijk zoekt een griffier die geïnteresseerd en nieuwsgierig is naar de gemeente en diens inwoners, cultuur en gebruiken. Iemand die zich bewust is van de verschillende externe factoren zoals het zijn van een gemeente met 11 kernen die ieder een eigen cultuur met zich meedragen.

Er wordt gezocht naar een griffier met een goed gevoel voor de politiek bestuurlijke context, die begrijpt hoe die context werkt en die er plezier aan beleeft om in die context zijn/haar bijdrage te leveren (soms luisterend, afwachtend, soms stevig en gezaghebbend). De griffier kan omgaan met weerstand, opereert onafhankelijk en strategisch: hij/zij doorziet complexe processen, heeft een proactieve houding, denkt mee en vooruit, speelt in op ontwikkelingen, is flexibel, neemt waar mogelijk het voortouw en geeft subtiel en ‘stap voor stap’ sturing aan veranderingsprocessen.

De griffier heeft een opvatting over de rol van de raad in het samenspel met de samenleving en heeft helder wat zijn/haar toegevoegde waarde daarbij is. Hij/zij is een dienende persoonlijkheid, die op een passende manier op de voorgrond kan treden waar dit kan en nodig is. De griffier is in staat om de raad verder te brengen in haar ontwikkeling en professionalisering.

De griffier zoekt (pro) actief verbinding met de ambtelijke organisatie, zodat de raad optimaal wordt ondersteund. De griffier draagt verantwoordelijkheid voor het functioneren van de medewerkers van de griffie en legt, met tussenkomst van de werkgeverscommissie, verantwoording af aan de raad. 

De nieuwe griffier van Moerdijk is…

Solliciteren of meer informatie?

Solliciteren kan van maandag 4 mei tot en met zondag 24 mei 2020 door een motivatiebrief en curriculum vitae in te sturen naar sollicitatie@necker.nl, graag onder vermelding van ‘Vacature griffier Moerdijk’.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisette de Lange, adviseur bij Necker van Naem, via 06-33814654.