Werving en selectie door Necker van Naem

Griffier gemeente Heemskerk

Heemskerk zoekt een deskundige en daadkrachtige griffier met een sterke persoonlijkheid en een goede politiek-bestuurlijke antenne; iemand die sturing geeft, lef durft te tonen en een stevige adviseur durft te zijn, zonder voor de troepen uit te lopen. Een griffier die een goed beeld heeft van gemeentelijke processen en de belangen van de raad behartigt door een vertaalslag te kunnen maken tussen wat er ambtelijk speelt en de behoeftes en wensen van de raad. De griffier brengt rust en stabiliteit door verbindend op te treden.

Download hier het volledige functieprofiel en lees meer over:

Taken van de griffier

De griffier van Heemskerk ondersteunt en adviseert de raad in haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Daarmee is de griffier de eerste adviseur van de raad in brede zin en hij of zij doet dit onafhankelijk en zelfstandig. De griffier coördineert met name de logistieke en organisatorische ondersteuning en adviseert op het gebruik van de tot de raad beschikbare instrumenten zonder op een politieke manier richting te bepalen. 

De primaire griffietaken, het verzorgen van zaken rondom vergaderingen, zijn op orde en moeten op orde blijven. De griffier voert deze taken samen met de andere griffiemedewerkers uit en de focus van de werkzaamheden ligt hierop.

Een taak waar de griffier meer aandacht aan gaat besteden betreft de professionalisering van de raad en griffie. Dit betreft bijvoorbeeld het verbeteren van de kwaliteit van informatievoorziening en raadsvoorstellen, van de griffier wordt verwacht een proactieve rol hierin te nemen. De raad heeft tevens de wens om meer van buiten naar binnen te gaan werken; het betrekken van inwoners en de samenleving bij het besluitvormingsproces. Een bijbehorende werkwijze dient uitgekristalliseerd te worden. Dit betekent dat de griffier in staat moet zijn om het voortouw te nemen en plannen en ideeën om dient te kunnen zetten naar werkbare mogelijkheden. 

Op het gebied van advisering verwacht de raad een ondersteunende houding van de griffier, waarbij advies strategisch, deskundig en neutraal wordt uitgebracht, zowel aan individuele raadsleden als aan de raad in totaliteit. 

De griffier is een sparring- en nauwe samenwerkingspartner voor de burgemeester, ondersteunt en adviseert haar. In de bestuurlijk-ambtelijke driehoek onderhoudt hij/zij de goede verhoudingen. Daarnaast beweegt de griffier zich soepel in de ambtelijke organisatie, waarin hij/zij fungeert als een diplomatieke ambassadeur voor de raad (belangen van de raad behartigen en deze uitdragen, op procesniveau).Kortom, de griffier draagt bij aan een goede onderlinge samenwerking en houdt daarbij het belang van de raad voor ogen. 

Profiel kandidaat

Heemskerk zoekt een kandidaat die geïnteresseerd en nieuwsgierig is naar de gemeente en diens inwoners, cultuur en gebruiken. Iemand die zich bewust is van de dynamiek die deze gemeente herbergt en die hier op energieke en diplomatieke wijze mee om weet te gaan. 

Er wordt gezocht naar een griffier met een goed gevoel voor de politiek bestuurlijke context, die kennis heeft van de gemeentelijke processen, iemand die communicatief vaardig is en met verschillende persoonlijkheden weet om te gaan. Dit houdt in dat hij/zij zich gepast opstelt en goed om weet te gaan met zowel verbale als non-verbale communicatie van raadsleden, collegeleden en medewerkers binnen de ambtelijke organisatie. De griffier denkt actief mee met verschillende vraagstukken met betrekking tot de raad. Ontwikkel- en professionaliseringsstappen kunnen worden gezet door de griffier, waarbij het belangrijk is dat dit in afstemming met de raad plaatsvindt.   

De griffier heeft een gevoel voor onderlinge verhoudingen, is iemand die overweg kan met verschillende persoonlijkheden en tegenstellingen binnen de raad en is stressbestendig. Hij/zij denkt mee, faciliteert, organiseert en adviseert waar gepast. Daarbij is de griffier zich bewust van ontwikkelingen en participeert in netwerken waarin zich politieke, bestuurlijke en ambtelijke actoren bewegen. 

De griffier weet met verschillende persoonlijkheden om te gaan, is flexibel en communiceert met tact. Anderzijds staat de griffier stevig in zijn/haar schoenen en staat open voor het ontvangen van feedback op zijn/haar functioneren.

Qua persoon is de griffier iemand die aardig is, humor heeft, fijn in de omgang, een teamplayer en die op basis van zijn/haar persoonlijkheid dingen voor elkaar krijgt. Maar ook is de griffier iemand die van wanten in het griffierschap weet, die stuurt op wat is afgesproken en zo nodig tegengas geeft.

Binnen de griffie weet de griffier medewerkers te inspireren, zodanig dat samen in een goede sfeer wordt gewerkt aan een optimale dienstverlening. Daarbij is hij/zij zich uitstekend bewust van wat hij/zij zelf oppakt (hands on-mentaliteit) en welke werkzaamheden hij/zij aan zijn/haar medewerkers kan overlaten. Van de griffier wordt verwacht dat hij/zij de medewerkers coacht, aanstuurt en verantwoordelijk neemt. 

Competenties


Politiek bestuurlijke sensitiviteit

Omschrijving: is communicatief vaardig, heeft sterke sensitieve kwaliteiten voor wat betreft politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet zich daarin onafhankelijk op te stellen.

Gedragsindicatoren:

Daadkrachtig

Omschrijving: weet met overtuiging en voortvarend te werk te gaan en is doortastend.

Indicatoren:

Deskundig

Omschrijving: is bekwaam en vaardig in het faciliteren van het politieke besluitvormingsproces en beheerst het primaire proces uitstekend.

Gedragsindicatoren:

Communicatief

Omschrijving: kan procedures, ideeën en meningen door gebruik van heldere en correcte taal aan anderen duidelijk maken. 

Gedragsindicatoren:

Creatief 

Omschrijving: in staat om de raad van Heemskerk op creatieve wijze te adviseren. 

Indicatoren:

Functie-eisen

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt gewaardeerd in schaal 13 van de CAO Gemeenten. Het salaris bedraagt, afhankelijk van de mate waarin wordt voldaan aan de functie-eisen maximaal € 6.302,- bruto per maand (peildatum 1 juli 2020), op basis van een fulltime dienstverband. Een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% (onder andere opgebouwd uit vakantiegeld en eindejaarsuitkering) vormt een extra salariscomponent dat naar eigen wens flexibel kan worden ingezet. Daarnaast biedt Heemskerk nog diverse andere secundaire arbeidsvoorwaarden zoals betaald ouderschapsverlof, flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden, ruime opleidingsmogelijkheden en een reiskostenregeling.

Het betreft een vaste formatieplaats. Er wordt gestart met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar, met de intentie om deze om te zetten naar een vast dienstverband.

Procedure

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.

Na een eerste selectie van de brieven op 31 augustus 2020 worden gesprekken gevoerd. De eerste gespreksronde is dan ook gepland op 4 september 2020 (ochtend/middag). De tweede gespreksronde is gepland op 14 september 2020 (middag).

De gesprekken worden gevoerd door de selectiecommissie, bestaande uit de leden van de werkgeverscommissie, zijnde drie raadsleden en twee raadsleden die geen lid zijn van de werkgeverscommissie. In de tweede gespreksronde vindt er wederom een gesprek plaats met de selectiecommissie en een voer je zowel met de burgemeester en gemeentesecretaris als de medewerkers van de griffie een gesprek.

Op 16 september 2020 wordt er een assessment afgenomen. Daarnaast kunnen een risicoanalyse integriteit en referentiecheck deel uitmaken van de procedure. Voor indiensttreding is een Verklaring Omtrent het Gedrag vereist.

De benoeming van de nieuwe griffier is voorzien in de raadsvergadering van 24 september 2020.

Solliciteren of meer informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Jules Vullings, adviseur bij Necker van Naem, via 06-17288764.

Solliciteren kan tot en met 28 augustus door een motivatiebrief en curriculum vitae in te sturen via sollicitaties@necker.nl onder vermelding van ‘vacature griffier Heemskerk’.