Werving en selectie door Necker van Naem

Griffier gemeente Dongen

Dongen zoekt een deskundige griffier met een sterke persoonlijkheid en een goede politiek-bestuurlijke antenne; iemand die een stevige adviseur durft te zijn, zonder voor de troepen uit te lopen. Een griffier die een goed beeld heeft van gemeentelijke processen en de belangen van de raad behartigt door een vertaalslag te maken tussen wat er ambtelijk speelt en de behoeftes en wensen van de raad. De griffier brengt rust en stabiliteit door verbindend op te treden.

Download hier het volledige functieprofiel.

Taken

De griffier van Dongen ondersteunt en adviseert de raad in haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Daarmee is de griffier de eerste adviseur van de raad in brede zin en hij of zij doet dit onafhankelijk en zelfstandig. De griffier coördineert met name de logistieke en organisatorische ondersteuning en adviseert op het gebruik van de tot de raad beschikbare instrumenten zonder op een politieke manier richting te bepalen.

De primaire griffietaken, het verzorgen van zaken rondom vergaderingen, moeten op orde zijn en vormen de basis van het griffiewerk. De griffier voert deze taken samen met de andere griffiemedewerker uit en de focus van de werkzaamheden ligt hierop.

Een taak waar de griffier meer aandacht aan gaat besteden betreft het vernieuwen van de gemeenteraad. Deze vernieuwing richt zich enerzijds op het besluitvormingsproces en de wijze van vergaderen en anderzijds op de veranderende rol van de raad en de toenemende betrokkenheid van inwoners. Binnen de raad leeft de wens om meer te doen met inwonersparticipatie en zich te richten op het samenspel tussen de gemeenteraad en inwoners. Een bijbehorende werkwijze om de samenleving meer bij het besluitvormingsproces te betrekken en vernieuwingen door te voeren dient nog uitgekristalliseerd te worden. Van de griffier wordt in dit kader dan ook verwacht dat hij/zij een voortrekkersrol neemt door eerst de reguliere processen op orde te brengen, op zoek te gaan naar die verbinding en vervolgens initiatieven om te zetten naar werkbare mogelijkheden.

Op het gebied van advisering verwacht de raad een ondersteunende houding van de griffier, waarbij advies strategisch, deskundig en neutraal wordt uitgebracht, zowel aan individuele raadsleden als aan de raad in totaliteit. De griffier participeert in regionale netwerken en behartigt daar de belangen van de raad van Dongen.

De griffier is een sparring- en nauwe samenwerkingspartner voor de burgemeester, ondersteunt en adviseert haar. In de bestuurlijk-ambtelijke driehoek onderhoudt hij/zij de goede verhoudingen. Daarnaast beweegt de griffier zich soepel in de ambtelijke organisatie, waarin hij/zij fungeert als een diplomatieke ambassadeur voor de raad (belangen van de raad behartigen en deze uitdragen, op procesniveau).

Kortom, de griffier draagt bij aan een goede onderlinge samenwerking en houdt daarbij het belang van de raad voor ogen.

Profiel kandidaat

Dongen zoekt een kandidaat die geïnteresseerd en nieuwsgierig is naar de gemeente en diens inwoners, cultuur en gebruiken. Iemand die zich bewust is van de dynamiek die deze gemeente herbergt en die hier op energieke en diplomatieke wijze mee om weet te gaan.

Er wordt gezocht naar een griffier met een goed gevoel voor de politiek bestuurlijke context, die kennis heeft van de gemeentelijke processen en iemand die communicatief vaardig is. Dit houdt in dat hij/zij zich gepast opstelt en goed om weet te gaan met raadsleden, collegeleden, met medewerkers binnen de ambtelijke organisatie en externe partners. De griffier dient een echte bruggenbouwer te zijn en de relaties te versterken tussen zowel de leden van de raad onderling, de raad en het college en tussen de inwoners en de raad.De griffier denkt actief mee met verschillende vraagstukken met betrekking tot de raad. Ontwikkel- en professionaliseringsstappen kunnen worden gezet door de griffier, waarbij het belangrijk is dat dit in afstemming met de raad plaatsvindt.

De griffier heeft een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen, is iemand die overweg kan met tegenstellingen binnen de raad en is stressbestendig. Hij/zij denkt mee, faciliteert, organiseert en adviseert waar gepast zowel gevraagd als ongevraagd. Daarbij is de griffier zich bewust van ontwikkelingen en participeert in netwerken waarin zich politieke, bestuurlijke en ambtelijke actoren bewegen.

De griffier is flexibel en communiceert met tact. Anderzijds staat de griffier stevig in zijn/haar schoenen en staat open voor het ontvangen van feedback op zijn/haar functioneren.

Qua persoon is de griffier iemand die aardig is, humor heeft, fijn in de omgang, een teamplayer en die op basis van zijn/haar persoonlijkheid dingen voor elkaar krijgt. Maar ook is de griffier iemand die van wanten in het griffierschap weet, die stuurt op wat is afgesproken en zo nodig tegengas geeft.

Binnen de griffie is de sfeer informeel, wat ook de cultuur binnen de gemeenteraad en het presidium typeert. Vanuit deze informele setting is vertrouwen de basis voor het werk. De griffier draagt bij aan een goede sfeer in deze setting, zodat er gewerkt wordt aan een optimale dienstverlening en samenwerking met collega’s. Daarbij is hij/zij zich uitstekend bewust van wat hij/zij zelf oppakt (hands on-mentaliteit) en welke werkzaamheden hij/zij aan zijn/haar griffiemedewerker kan overlaten. Van de griffier wordt verwacht dat hij/zij de medewerker coacht, aanstuurt en verantwoordelijk neemt.

Competenties

Politiek bestuurlijke sensitiviteit
Is communicatief vaardig, heeft sterke sensitieve kwaliteiten voor wat betreft politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet zich daarin onafhankelijk op te stellen.

Deskundig
Is bekwaam en vaardig in het faciliteren van het politieke besluitvormingsproces en beheerst het primaire proces uitstekend.

Verbinder
Weet mensen bij elkaar te brengen, laat mensen samenwerken, versterkt het groepsmoreel, schept ruimte en geeft aandacht, inspireert, motiveert en geeft vertrouwen.

Vernieuwingsgericht|
Heeft oog voor passende vernieuwingen –in brede zin- met betrekking tot het functioneren van de raad en de griffie en weet daarover met overtuiging te adviseren.

Solliciteren of meer informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Jules Vullings, adviseur bij Necker van Naem, via 06-17288764. Solliciteren kan tot en met 15 november 2020 door een motivatiebrief en curriculum vitae in te sturen via sollicitaties@necker.nl onder vermelding van ‘vacature griffier Dongen’.