Werving en selectie door Necker van Naem

Kwartiermaker / beoogd griffier gemeente Land van Cuijk i.o.

Het Land van Cuijk zoekt een inspirerende kwartiermaker / beoogd griffier. Een actieve griffier die in staat is tot het bedenken en organiseren van alles wat nodig is om de nieuwe gemeenteraad van Land van Cuijk effectief en herkenbaar te laten functioneren. Een verbinder, die niet alleen de 35 raadsleden weet te inspireren en begeleiden in de schaalsprong naar de nieuwe gemeente, maar ook de connectie kan maken in het gemeentehuis én met alle partners in de 29 kernen. De griffier van Land van Cuijk is zichtbaar, heeft visie en beschikt over een flinke dosis overtuigingskracht.

Download hier de volledige profielschets (pdf-document).

Taken

De griffier adviseert, ondersteunt en staat de raad actief en onafhankelijk bij in haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Daarmee is de griffier de eerste adviseur van de raad in brede zin, stimuleert de professionalisering van de raad en raadsfracties, verzorgt de voorbereiding, ondersteuning en afwikkeling van raadsvergaderingen en -bijeenkomsten, coördineert de logistieke en organisatorische ondersteuning van de raad en adviseert op het gebied van communicatie en burgerparticipatie om de dialoog tussen burgers en raad te faciliteren.

De griffier adviseert, gevraagd en ongevraagd, bij vraagstukken inzake de rol, de functie en de positie van de gemeenteraad als onderdeel van het gemeentebestuur in het lokale politiek-bestuurlijke besluitvormingsproces. Hij/zij initieert verbetertrajecten inzake bestuurlijke vernieuwing en levert een bijdrage aan de strategische ontwikkeling van de gemeente in zijn geheel.

De griffier bevordert op verschillende manieren de politiek-bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen. Hij/zij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en stroomlijnen van werkwijzen en procedures, draagt zorg voor een goed verloop van de informatievoorziening van en naar de raad, bewaakt mede de scheiding van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen van het besluitvormingsproces, en draagt zorg voor een optimale afstemming tussen gemeenteraad enerzijds en ambtelijke organisatie anderzijds. In de bestuurlijk-ambtelijke driehoek initieert de griffier strategische, procedurele en inhoudelijke vraagstukken betreffende de raad.

De griffier is verder verantwoordelijk voor het verzorgen van externe profilering van de gemeentelijke organisatie. Hij/zij fungeert als eerste aanspreekpunt bij vragen en verzoeken van derden over raadsaangelegenheden, draagt zorgt voor een herkenbare positie van de raad en de raadsgriffie voor onder meer burgers, instellingen en de gemeentelijke organisatie en geeft vorm aan beleid en uitvoering van communicatie door en over de raad, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten. Daarnaast behartigt hij/zij de belangen van de raad in de regionale samenwerking, draagt zorg voor raadsbrede activiteiten richting bevolking en onderhoudt actief contacten met andere griffiers, bedrijven, instellingen, media en burgers.

De griffie werkt onder de leiding en verantwoordelijkheid van de griffier. Hij/zij coordineert dan ook de inzet van medewerkers en middelen op de griffie, coacht de mederwerkers op de griffie en draagt zorg voor de selectie en persoonlijke ontwikkeling van nieuwe medewerkers. De griffier bevordert de samenwerking tussen medewerkers zowel binnen de griffie als tussen de griffie en de ambtelijke organisatie en met andere samenwerkingsverbanden en stelt planningen, ramingen, rapportages en kern- en stuurgetallen betreffende de griffie en de gemeenteraad op.

Profiel kandidaat

De griffier is een inspirerend secretaris, adviseur en klankbord voor de raad, fracties en 35 raadsleden in de schaalsprong naar een nieuwe gemeente. De griffier is zelfstandig en onafhankelijk in zijn/haar ondersteuning van de gemeenteraad, maar werkt tegelijkertijd goed samen met het college en de ambtelijke organisatie. Hij/zij zorgt ervoor dat de basis op orde is.

De beoogd griffier van Land van Cuijk neemt een spilfunctie in het lokale bestuur. Zichtbaarheid is hierbij een voorwaarde. De griffier is een herkenbaar aanspreekpunt voor de raadsleden, college en ambtelijke organisatie, maar ook zeker voor partners van de gemeente, zoals burgers, ondernemers, instellingen en andere belangengroepen in de 29 kernen van Land van Cuijk. Deze opgave vraagt om een echte verbinder, een griffier die open en warm communiceert en naar buiten gericht is wanneer hier kansen voor zijn. 

De griffier voor gemeente Land van Cuijk is omgevingssensitief. Hij/zij signaleert en vertaalt maatschappelijke trends en ontwikkelingen naar voor de raad relevante informatie en thema’s en weet de raad hiermee te inspireren. De griffier weet te prikkelen en te verleiden, maar komt ook met praktische handvatten en oplossingen om de raad mee te nemen in de schaalsprong.

De griffier leidt een slagvaardige, wendbare en verbindende griffie; een die snel kan schakelen tussen ‘adviesbureau’ en ‘secretariaat’. Hij/zij voert regie op de raadsplanning en de afdoening van toezeggingen en moties en weet een goede balans te vinden tussen het halen en brengen van informatie. De griffier weet te adviseren op het snijvlak van strategie en tactiek en behoudt daarbij altijd een onafhankelijk positie.

De gemeente Land van Cuijk zoekt een griffier met visie. Hij/zij beschikt over leidinggevende capaciteiten en overtuigingskracht. Verder is de griffier van gemeente Land van Cuijk onafhankelijk, stressbestendig en proactief.

De griffier voelt zich betrokken bij en verbonden met de Land van Cuijkse gemeenschap.

Competenties


Communicatief
Kan procedures, ideeën en meningen door gebruik van heldere en correcte taal aan anderen duidelijk maken.

Politiek bestuurlijke sensitiviteit
Is communicatief vaardig, heeft sterke sensitieve kwaliteiten voor wat betreft politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet zich daarin onafhankelijk op te stellen.

Vernieuwingsgericht
Is in staat om voor Land van Cuijk passende vernieuwingen met betrekking tot het functioneren van de raad en de griffie te bedenken en daarover met overtuiging te adviseren.

Overtuigingskracht
Weet met overtuiging en voortvarend te werk te gaan en is doortastend.

Solliciteren of meer informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Marijke van de Plasse, manager bij Necker van Naem, via 06-55808139. Solliciteren kan van 16 oktober tot en met 8 november 2020.