Thema: Heldere verantwoording

Thuis in de Wijk en het sociaal domein in Nissewaard

Ontwikkeling in het sociaal domein gebeurt op basis van ervaring. En natuurlijk, ook op basis van kennis, maar feit is dat er elke dag dingen gebeuren die niet eerder zijn gebeurd. Die ervaringen worden geëvalueerd, we leren er van en we proberen ze te vangen in beleid en processen. Om het de volgende keer beter te doen, er op te kunnen anticiperen, om het te begrijpen.

Ook in Nissewaard is de ontwikkeling van het sociaal domein in volle gang. De gemeente heeft de ambitie om elke inwoner passende ondersteuning te bieden zodat zij zelfredzaam kunnen zijn. Daartoe heeft Necker van Naem onderzoek gedaan naar de toegang tot zorg en individuele Wmo-voorzieningen in Nissewaard. We hebben in kaart gebracht hoe de huidige stand van zaken is en hoe deze toegang in de toekomst geregeld gaat worden.

Thuis in de wijk

Het ‘Thuis in de Wijk’-gedachtegoed vormt in Nissewaard de basis voor de herinrichting en herijking van het sociaal domein. De gemeente wil zorg en ondersteuning dichter bij de inwoners organiseren. Hierdoor wordt de signalerings- en preventiefunctie versterkt en kan er sneller op veranderingen worden ingespeeld. De ideeën achter deze poortwachtersfunctie zijn kansrijk, omdat ook de krachten van maatschappelijke partners worden aangesproken.

Risico's

Maar ondanks de goede intenties brengt Thuis in de Wijk ook risico’s met zich mee. Zo is het te verwachten effect nog onzeker, omdat tot op heden het concept tot op heden een gedachtegoed is. De ideeën moeten nog geconcretiseerd en uitgewerkt worden. Daarnaast is er sprake van een toenemende werkdruk en oplopende wachttijd aan de zijde van de gemeente en vraagt de nieuwe werkwijze het nodige van de competenties en vaardigheden van en draagvlak bij de medewerkers van de gemeente. Tenslotte vormt de huidige Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een risico voor wat betreft het integraal werken. De AVG blijkt een belemmering te vormen voor een vlotte samenwerking tussen teams; met name de overgang voor cliënten van team Jeugd naar team Wmo blijkt lastig. Desondanks doet de gemeente er alles aan om deze groep een ‘zachte landing’ te geven.

Het klassieke dilemma

Het onderzoek van de rekenkamerfunctie Nissewaard werpt een klassiek dilemma op. Met een generalistische, integrale blik naar het sociaal domein kijken is goed, maar de vraag is of degene die de integraliteit moet bewaken, de gemeente, wel oog houdt voor de deelaspecten en de complexiteit ervan. Nissewaard zal aan de slag moeten om Thuis in de Wijk tot een succes te maken, ook al is de ontwikkeling in het sociaal domein nooit af.

Volgend project: Onderzoek inhuur externen in Brielle Of lees meer over Heldere verantwoording projecten of het thema