Thema: Heldere verantwoording

Onderzoek inhuur externen in Brielle

Een raad die het gevoel heeft geen zicht te hebben op de externe inhuur van de ambtelijke organisatie. Dit was de aanleiding voor de rekenkamerfunctie Brielle om afgelopen maanden onderzoek te doen naar de aard en omvang van de externe inhuur, evenals de aanknopingspunten die de raad heeft om het beleid, de organisatie en sturing hiervan in de toekomst te verbeteren.

Stijgende kosten

Het onderzoek liet zien dat de omvang van de vaste formatie min of meer constant was gebleven, maar dat de kosten voor de inhuur van derden tussen 2014 en 2017 substantieel waren toegenomen. Een ophanden zijnde ambtelijke fusie met Hellevoetsluis en Westvoorne en ziekte van sleutelfiguren lagen hier voornamelijk aan ten grondslag.

Actuele organisatievisie

Of de omvang van externe inhuur hoog of laag is, hangt echter af van de organisatievisie. Bij een regiegemeente met een kleine vaste kern en een grote flexibele schil, past immers een andere verhouding dan bij een actieve ontwikkelgemeente. Het is daarom voor gemeenten belangrijk om over een actuele organisatievisie te beschikken. Daar is in Brielle verbetering mogelijk. De organisatievisie in deze gemeente stamt uit 2014. In de tussenliggende jaren is een ambtelijke fusie voorbereid én is pas bekend geworden dat deze geen doorgang vindt.

Nu is daarom het moment voor herbezinning. Zo luidt één van de aanbevelingen van de rekenkamerfunctie: ga na in hoeverre de organisatievisie nog passend is en of de aan de organisatie toegekende middelen toereikend zijn om deze visie te realiseren.

Volgend project: Het nieuwe gezicht van Overijssel Of lees meer over Heldere verantwoording projecten of het thema