Thema: Fitte griffie

Interim griffier Heemskerk

Als interim griffier in Heemskerk heb ik twee taken. De eerste taak is om het reguliere griffiewerk doorgang te laten vinden na het vertrek van de vorige griffier. De tweede taak is het begeleiden van het proces om een nieuwe griffier te werven en het schrijven van een advies om dit proces in gang te zetten. We hebben een enquête uitgezet om de ondersteuningsbehoefte onder raadsleden te peilen. Op basis daarvan, en op basis van mijn ervaringen elders in het land, schrijf ik een advies over hoe de griffie van Heemskerk er het beste uit kan komen te zien en wat voor soort griffier gezocht moet worden.

Je moet afwegen wat haalbaar is voor het team en wat de raad het meeste voordeel biedt. Dat lijkt moeilijk. Ik wil graag het maximale uit de democratische besluitvorming halen.

Gijs Corten - Interim-griffier Necker van Naem
 

Belangenbehartiger en bemiddelaar

Als interim griffier heb ik in Heemskerk tweeledige rol: belangenbehartiger van de raad en bemiddelaar tussen raad en college/ambtelijke organisatie. Uiteraard gaat er ook tijd op aan het organiseren van de stukkenstroom en de organisatie van vergaderingen, maar een groot deel van mijn tijd zit in het overleg. Voor veel kwesties is op voorhand geen antwoord: ‘Moet de raad hier iets over beslissen en zo ja: hoe?’ en ‘Wij gaan nadenken over beleidsvorming op dit terrein, is het handig als de raadsleden uitgenodigd worden voor dit overleg?’. Soms weet het college heel goed hoe zij een activiteit op willen pakken, maar komt het belang van de raad om zelf een goede afweging te maken in het geding. Dan zeg ik dat plan de wacht aan en probeer ik tot een betere afspraak te komen.

Jeukende handen

De raadsleden vragen graag om advies en hebben veel ideeën. Zelf zie ik ook veel zaken die verbeterd kunnen worden. Mijn handen gaan er van jeuken! Tegelijkertijd heeft Heemskerk slechts een kleine griffie met een beperkte capaciteit. Je moet afwegen wat haalbaar is voor het team en wat de raad het meeste voordeel biedt. Dat is moeilijk. Ik wil graag het maximale uit de democratische besluitvorming halen.

Positie van de raad verbeteren

Ik krijg er energie van om samen met de raad tot nieuwe, strategische afwegingen te komen om hun doelen te bereiken. Beginnende raadsleden kijken vooral ‘naar buiten’: ‘Wat vinden inwoners?’ en ‘Hoe veranderen wij het beleid?’. Wanneer raadsleden ervaring opdoen, merken zij dat de werking van hun raadsinstrumenten en de positie die zij bekleden niet zo vanzelfsprekend zijn als zij dachten. Dat kan betekenen dat er iets gedaan moet worden zodat zij wel in positie komen. Maar hoe doe je dat? Dat is een onderwerp waar ik graag met de raad over spreek. Wanneer het dan lukt om uiteindelijk gezamenlijk de positie van de raad te verbeteren, voelt dat als een geweldige prestatie.

Echt verschil maken als interim griffier

Misschien ben ik maar tijdelijk griffier in een gemeente, ik ben niet zomaar een passant. Daarom wil ik iets achterlaten: een andere manier om een probleem te bekijken, een verbeterd proces of de aanpak van een probleem. Een interimfunctie is voor een griffie niet zomaar een noodzakelijke opvulling van een gat in de formatie, maar ook een kans om ideeën uit te wisselen en een keer een kritische blik van buiten uit te nodigen. Daar worden griffie, raad, gemeente en uiteindelijk de inwoners alleen maar beter van.

Volgend project: Interim raadsadviseur Sociaal Domein Gouda Of lees meer over Fitte griffie projecten of het thema