Thema: Heldere verantwoording

Evaluatie rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk

De gemeenten Ermelo en Harderwijk hebben sinds 1 mei 2014 een gezamenlijke rekenkamercommissie. In hun samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat er elke drie jaar een externe evaluatie van de rekenkamercommissie plaatsvindt. Dit als onderlegger voor de (her)benoeming van leden, maar ook om te leren voor de toekomst. Necker van Naem heeft in 2017 deze externe evaluatie uitgevoerd.

Evaluatie aan de hand van zes elementen

Op basis van de wettelijke taak van de rekenkamer(commissie) en onze ervaring met rekenkamers, zijn zes elementen van belang voor het functioneren van een rekenkamer: kwaliteit van onderzoek, onafhankelijkheid rekenkamer, effectiviteit interne organisatie, relevantie gemeenteraad, gezag voor en vertrouwen in de rekenkamer en doorwerking aanbevelingen. We hebben de Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk geëvalueerd op deze zes punten. 

Oorspronkelijke doelen zijn gehaald

De aanleidingen voor het oprichten van een gezamenlijke rekenkamercommissie in Ermelo en Harderwijk waren bezuinigingen en de wens om een kwaliteitsslag te maken en meer regionaal samen te gaan werken. Zonder uitzondering gaven de gesprekspartners in deze evaluatie aan dat zij een duidelijke vooruitgang ervaarden. De Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk werd getypeerd als gedegen, professioneel, deskundig en onafhankelijk. Ook liet de evaluatie zien dat de beoogde doelen worden behaald. De professionaliseringsslag komt volgens de gesprekspartners tot uiting in de deskundigheid van de leden en de kwaliteit van de rapporten. Ook de efficiencyslag wordt ervaren door alle gesprekspartners: de rekenkamercommissie weet haar onderzoeken met het naar beneden bijgestelde budget uit te voeren.  

De basis ligt er, tijd voor doorontwikkeling

Kortom: de Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een basis. Nu de basis er ligt, is het tijd voor doorontwikkeling. Aanknopingspunten voor doorontwikkeling die uit de evaluatie naar voren kwamen zijn onder andere: het beter volgen van de doorwerking van aanbevelingen, het inzetten op meer zichtbaarheid van de rekenkamercommissie, de werkgeversrol van de auditcommissie anders inrichten, meer zelfevaluatie en het intensiveren van (informele) contactmomenten met raad, college en ambtelijke organisatie.

Volgend project: Begeleiding vertrouwenscommissie Arnhem Of lees meer over Heldere verantwoording projecten of het thema