Thema: Heldere verantwoording

Evaluatie passend onderwijs Twente Noord

Het Samenwerkingsverband Twente Noord is een organisatie die besturen van scholen uit het primair en speciale onderwijs in 6 gemeenten in het oosten van het land verenigt. Deze besturen werken onder andere samen in het kader van de wet op Passend Onderwijs. Dit betekent dat zij de organisatie en uitvoering van passend onderwijs organiseren op een manier dat ieder kind uit de regio het onderwijs geniet dat bij hem of haar past.

Door vereniging van de financiële middelen signaleerde het Samenwerkingsverband Twente Noord tijdig dat het aantal ondersteuningsuren in het passend onderwijs in de komende jaren zal afnemen. Het was tijd voor een evaluatie en met de volgende vragen gingen we voor hen aan de slag:

  1. Hoe de huidige samenwerking tussen scholen en schoolcoaches bevalt.
  2. Of de huidige aanpak leidt tot de gewenste professionalisering van het schoolsysteem.
  3. Hoe de scholen verwachten om te gaan met het afnemende aantal ondersteuningsuren.

Documentanalyse, digitale vragenlijst, focusgroepen en een externe expert

Met een multidisciplinaire aanpak en in samenwerking met een externe expert gaven onze onderzoekers antwoord op de vragen. Met name tijdens de focusgroepen waarin verschillende betrokkenen samen in gesprek gingen, werden gezamenlijk verbeterpunten benoemd en werd gesproken over de toekomst van passend onderwijs in de regio.

Heldere rapportage

Om het Samenwerkingsverband Twente Noord zo goed mogelijk te informeren, stelden de onderzoekers een heldere rapportage op met bevindingen op basis van de verschillende methoden, ondersteunt door passende visualisaties. In het rapport werden bovendien overstijgende conclusies gekoppeld aan specifieke adviezen. De adviezen bevatten concrete actiepunten waarin vooral het wat van de actie werd benoemd, zodat het de manier waarop, het hoe, kan worden ingevuld op basis van de expertise van het Samenwerkingsverband Twente Noord. Bovendien werden deze conclusies en adviezen besproken met vertegenwoordigers van het Samenwerkingsverband tijdens een duidingssessie, wat leidde tot een mate van maatwerkadvies in het uiteindelijke rapport.

Volgend project: Analyse eigenschappen bestuurders voor BZK Of lees meer over Heldere verantwoording projecten of het thema