Vernieuwende participatie

Van Amsterdammer tot professional, van Stopera tot stadsdeel: Evaluatie bestuurlijk stelsel Amsterdam

Halverwege het nieuwe bestuurlijk stelsel Amsterdam vindt er een evaluatie plaats. Wat gaat er goed en waar zijn verbeterpunten aan te wijzen? 

Lees meer over dit project…

Heldere verantwoording

De impact van de coronapandemie op het functioneren van de lokale democratie

De door de overheid afgekondigde maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, brengen allerlei nieuwe uitdagingen met zich mee.

Lees meer over dit project…

Vernieuwende participatie

Evaluatie bestuurlijk stelsel Amsterdam afgerond

In opdracht van de gemeente Amsterdam onderzochten we samen met Tilburg University en dochteronderneming Citisens de werking van het bestuurlijk stelsel van Amsterdam.

Lees meer over dit project…

De allerbeste bestuurders

Verkiezing Beste Bestuurder 2020

Verkiezing Beste Bestuurder 2020

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Ontwikkelassessement functioneel applicatiebeheerder sociaal domein

Voor een applicatiebeheerder bij een gemeente in regio Utrecht ontwikkelden we een idividueel ontwikkelassessment, gevolgd door een maatwerk communicatietraining en persoonlij...

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Online leerportaal en interactieve trainingen voor gemeente in Zeeland

De transitie van een rijksverantwoordelijkheid naar een gemeentelijke verantwoordelijkheid vraagt van ambtenaren anders te werken en te organiseren. 

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Leiderschapsontwikkeling gemeente Zuidwest-Nederland

De directie van een gemeente in het zuidwesten van ons land heeft ons gevraagd hen te faciliteren in hun leiderschapsontwikkeling op individueel, team- en organisatieniveau.

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Training en opleiding voor een middelgrote gemeente

Een flexibele ambtelijke organisatie vraagt om continue en tegelijkertijd duurzame gedragsverandering van iedereen die bij de gemeente werkt.

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Teamontwikkeltraject afdeling Kwaliteit & Concerncontrol gemeente Noord-Nederland

Medewerkers zouden flexibeler en transparanter moeten inspelen op klantbehoeften, vanuit samenwerking en vanuit taakoverstijgend en meer zakelijk denken. 

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Integriteitsassessments voor sleutelfiguren bij gemeente

Bij de aanname van ‘sleutelfiguren in kwetsbare posities’ kiest deze gemeente ervoor integriteitsassessments in te zetten als vast onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Coachingstraject strategisch adviseur gemeente Brabant

Een van onze coachees is werkzaam als strategisch adviseur bij een gemeente in Brabant. Daarnaast is hij ook actief als programmamanager.

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Aan de slag met de organisatiecultuur

De cultuur van een (deel van de) organisatie is niet tastbaar maar wel voelbaar, en heeft veel invloed op hoe men met elkaar en met de omgeving (klanten, andere afdelingen) om...

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Selectie assessment voor nieuwe gemeentesecretaris

De uitdagingen zijn groot en de lat hoog ligt voor de nieuwe gemeentesecretaris, dat vraagt om passende begeleiding.

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Juiste beslissingen met het burgemeesterassessment

Voor een aantal gemeenten hebben wij, in opdracht van de selectiecommissies, burgemeesterassessments uitgevoerd.

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Een ontwikkelslag van team Burgerzaken

Als gevolg van steeds verdergaande digitalisering en nieuwe samenwerkingsrelaties met andere gemeentes, bleek het team Burgerzaken nog niet voldoende toegerust op de nieuwe re...

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Assessment kandidatenlijst politieke partij

Om te beoordelen of kandidaten beschikken over de kwaliteiten en eigenschappen waar zij voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer aan moeten voldoen, hebben wij assessments...

Lees meer over dit project…

Flexibele organisatie

Griffierassessment in de sollicitatieprocedure

In opdracht van gemeenten begeleidt Necker van Naem regelmatig de werving en selectie van een nieuwe griffier. Een ontwikkelassessment tijdens de sollicitatieprocedure geeft i...

Lees meer over dit project…

De allerbeste bestuurders

Een nieuwe burgemeester voor Utrecht

Een scherpe profielschets is een belangrijk fundament voor de benoemingsprocedure van een nieuwe burgemeester.

Lees meer over dit project…

De allerbeste bestuurders

Een onderscheidende profielschets, samen met inwoners Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard wilde inwoners actief laten meedenken over het profiel van de nieuwe burgemeester.

Lees meer over dit project…

De allerbeste bestuurders

Het nieuwe gezicht van Overijssel

Een traject dat van start ging met een goede analyse van de regio. Zodat de profielschets hout zou snijden en de beste kandidaat voor de positie gevonden kon worden.

Lees meer over dit project…

De allerbeste bestuurders

Ondersteuning vertrouwenscommissie Dalfsen

Dalfsen is trots op de gemeente en haar inwoners. Met 'Dalfsen biedt een buitenkans' daagde de gemeente sollicitanten uit om te laten zien wat zij te bieden hebben.

Lees meer over dit project…

Fitte griffie

Onderzoek digitale beraadslaging en besluitvorming

Als straks de Spoedwet van kracht wordt, zijn we er dan ook klaar voor?

Lees meer over dit project…

Heldere verantwoording

Vertrekregelingen topambtenaren Amsterdam: alles boven tafel

Koppen als ‘Zakkenvullers aan de top bij gemeente Amsterdam’ sierden de kranten naar aanleiding van onderzoek van Necker van Naem.

Lees meer over dit project…

Heldere verantwoording

Evaluatie rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk

Elke 3 jaar laten de gemeenten Ermelo en Harderwijk een externe evaluatie van hun gezamenlijke rekenkamercommissie uitvoeren.

Lees meer over dit project…

Vernieuwende participatie

Eerst participatie, dan pas een plan! Een nieuw centrum voor Zuidlaren

Hoe combineer je behoud van karakter met het oplossen van eigentijdse knelpunten? Wat willen inwoners, ondernemers en bezoekers? Al ruim 10 jaar kwam de gemeente er niet uit.

Lees meer over dit project…

De allerbeste bestuurders

Een raadsakkoord voor de raad van Boxmeer

Een tweedaagse heisessie met als resultaat een raadsakkoord waarbij de focus ligt op de overeenkomsten die de wethouders met elkaar delen en niet de politieke verschillen.

Lees meer over dit project…

Integere overheid

Verdiepend integriteitsonderzoek Veere

Veel integriteitskwesties kunnen voorkomen worden door goede, proactieve integriteitszorg. Maar: het blijft mensenwerk.

Lees meer over dit project…

De allerbeste bestuurders

Analyse eigenschappen bestuurders voor BZK

Een essay in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

Lees meer over dit project…

Heldere verantwoording

Belevingsonderzoek herindeling Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer

Twee jaar na de fusie van de gemeenten vond de rekenkamercommissie het tijd om de balans op te maken. Hoe waarderen en ervaren betrokkenen de herindeling?

Lees meer over dit project…

Integere overheid

Integriteitsavonden gemeenteraad Raalte

Om het integriteitsbewustzijn goed op de rit te zetten, koos gemeente Raalte voor een integrale aanpak.

Lees meer over dit project…

Vernieuwende participatie

Lansingerland als toekomstbestendige organisatie

Een nieuwe koers inzetten als organisatie is een spannend moment. De beginfase is bepalend: weet iedereen waar je mee aan de slag gaat? Is er voldoende draagvlak?

Lees meer over dit project…

Integere overheid

Handleiding Basisscan Integriteit BZK

Gebaseerd op onze praktijkervaringen én de inzichten van ruim 400 bestuurders schreven we de ‘Handleiding Basisscan Integriteit’. Beschikbaar via PolitiekeAmbtsdragers.nl.

Lees meer over dit project…

De allerbeste bestuurders

Begeleiding vertrouwenscommissie Arnhem

Arnhem, een stad die bruist van diversiteit en kracht, van creativiteit en ondernemerschap, heeft veel te bieden. Zo ook aan haar nieuwe burgemeester.

Lees meer over dit project…

Integere overheid

Risicoscans integriteit raadsleden Brunssum

De risicoscans, waarbij zowel open bronnen worden onderzocht als veel mensen uit de gemeente worden gesproken, geven inzicht in mogelijke kwetsbaarheden voor de gemeente.

Lees meer over dit project…

Heldere verantwoording

Evaluatie passend onderwijs Twente Noord

Hoe bevalt de samenwerking tussen scholen en schoolcoaches? Leidt de huidige aanpak tot de gewenste professionalisering van het schoolsysteem? Afnemende ondersteuningsuren?

Lees meer over dit project…

Vernieuwende participatie

Training politiek-bestuurlijke sensitiviteit Staphorst

Het vertrouwen van de raad in de organisatie neemt toe, en ambtenaren krijgen meer lol in hun werk als inhoudelijke voorstellen niet om politieke redenen worden afgeschoten.

Lees meer over dit project…

Vernieuwende participatie

De toekomst van Lansingerland

Zo’n nieuwe stip op de horizon, dát maakt enthousiasme los. Nieuwe ideeën ontstaan, en het geeft ruimte om verder te denken dan de dagelijkse werkzaamheden.

Lees meer over dit project…

Heldere verantwoording

Ambtelijk secretaris voor de rekenkamercommissie Dordrecht

Ik geniet van de diversiteit aan taken en rollen: van advies over onderzoek tot zorgen voor planning en structuur.

Lees meer over dit project…

Fitte griffie

Interim griffier Bloemendaal

Iemand die kon zorgen dat de ondersteuning van de raad perfect kon worden georganiseerd in een bestuurlijk onrustige periode.

Lees meer over dit project…

Fitte griffie

Interim raadsadviseur Sociaal Domein Gouda

Als verbindende schakel is aan de raadsadviseur de taak om de partijen te verbinden en besluitvorming goed en snel te laten verlopen.

Lees meer over dit project…

Fitte griffie

Interim raadsadviseur Leeuwarden en interim ambtelijk secretaris van de Groene Hart Rekenkamer

Navolgbaarheid en transparantie zijn meer dan begrippen. Ze zijn belangrijk om toe te passen in het werk, zodat iedereen over dezelfde informatie beschikt.

Lees meer over dit project…

Fitte griffie

Interim raadsadviseur in Amersfoort en interim adviseur in Rheden

Het griffiewerk bestaat uit een interessante combinatie van procedurele, strategische en politiek-bestuurlijke vraagstukken waar ik enthousiast van word.

Lees meer over dit project…

Fitte griffie

Interim griffier Heemskerk

Gijs Corten krijgt er energie van om samen met de raad tot nieuwe, strategische afwegingen te komen om hun doelen te bereiken. 

Lees meer over dit project…

Heldere verantwoording

Privacy made in Arnhem

Onderzoek naar hoe de gemeente Arnhem de privacy en informatieveiligheid heeft gewaarborgd en hoe de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende rol hierbij vervult.

Lees meer over dit project…

Heldere verantwoording

Thuis in de Wijk en het sociaal domein in Nissewaard

Ontwikkeling in het sociaal domein gebeurt op basis van ervaring. En natuurlijk, ook op basis van kennis, maar feit is dat er elke dag dingen gebeuren die niet eerder zijn geb...

Lees meer over dit project…

Heldere verantwoording

Onderzoek inhuur externen in Brielle

Een onderzoek naar de aard en omvang van de externe inhuur, en aanknopingspunten voor de raad om het beleid, de organisatie en sturing te verbeteren.

Lees meer over dit project…

Heldere verantwoording

Grip op de veiligheidsregio Nissewaard

Nissewaard is 1 van de 15 deelnemers is in deze gemeenschappelijke regeling, gecentreerd rond de krachtige gemeente Rotterdam. Wat is de invloed van de raad?

Lees meer over dit project…

Heldere verantwoording

Evaluatie verzelfstandiging stadhuismuseum Schouwen-Duiveland

Afgelopen jaren hebben veel gemeenten de stap gezet om culturele instellingen te verzelfstandigen. Spannend, want in één klap moet de instelling op eigen benen staan.

Lees meer over dit project…

Fitte griffie

Begeleiding werving & selectie griffier Vlaardingen

Door iedereen in de verschillende stappen van het proces mee te nemen, kregen we alle neuzen dezelfde kant op.

Lees meer over dit project…

Vernieuwende participatie

Organisatiespiegel Borsele + verdiepend onderzoek

Organiseren, programma’s, plannen en projecten alleen leiden niet tot resultaat. Gerichte uitvoering door goede mensen wel. Maar hoe krijgt een organisatie dat voor elkaar?

Lees meer over dit project…

Integere overheid

Privacy en veiligheid in het sociaal domein, Dronten

De AVG. Weet u het nog? De vele uitschrijfmails en actieplannen in aanloop naar 25 mei 2018? We onderzochten de gevolgen voor de werkbaarheid in het sociaal domein in Dronten.

Lees meer over dit project…

Heldere verantwoording

Onderzoek citymarketing Enschede

Het advies van Necker van Naem was om met elkaar opnieuw te bepalen hoe citymarketing voor de stad geregeld moet worden. Want Enschede heeft genoeg te bieden.

Lees meer over dit project…