Thema: Heldere verantwoording

DoeMee-onderzoek Wonen

Het concept van DoeMee is simpel en doeltreffend: onze onderzoekers stellen een onderzoeksopzet voor een rekenkameronderzoek op. We voeren het onderzoek uit voor een vaste prijs. Meerdere rekenkamers kunnen intekenen op het onderzoek. Per gemeente doorlopen we een apart onderzoeksproces, met heldere afspraken over het contact en de rolverdeling tussen het onderzoeksteam, de rekenkamer(commissie) en de gemeente.

Elk jaar stellen wij een DoeMee-kalender op waarin het aanbod van de DoeMee-onderzoeken voor dat jaar staan vermeld.

DoeMee-onderzoek Wonen

Nederland zit in een wooncrisis. In veel steden heerst woningnood en stijgen de prijzen naar ongekende hoogte. Voor veel mensen, met name starters op de woningmarkt, is een betaalbare woning niet bereikbaar. In kleinere plattelandsgemeenten is er juist sprake van een tekort aan levensloopbestendige woningen voor senioren, en een overschot aan eengezinswoningen. Deze crisis uit zich dus op verschillende manieren, maar is voor alle gemeenten actueel.

Dit onderzoek toont aan in hoeverre uw gemeente haar doelstellingen op het gebied van wonen realiseert en biedt concrete handvatten voor de raad om sturing te geven aan het gemeentelijk woonbeleid. Wij analyseren het vastgestelde beleid en de vertaling daarvan naar de uitvoering. We brengen in kaart op welke wijze de gemeente samenwerkt met haar partners, en welke kansen er op dat vlak nog liggen. We kijken naar de informatievoorziening aan de raad en mate waarin de raad zijn sturingsinstrumenten op het beleidsterrein Wonen inzet.

De uitdaging bij goed woonbeleid

Het belang van goed woonbeleid gaat verder dan de behoefte aan een passende woning. Voor inwoners is hun woning een belangrijk aspect van hun algemeen welbevinden. Het woonbeleid beïnvloedt de leefbaarheid van wijken, en de aantrekkingskracht van de gemeente voor nieuwe bewoners. Verder willen gemeenten middels het woonbeleid verduurzaming realiseren én ze worstelen met de afweging tussen het realiseren van meer woningen en het behoud van groen.

Rol van de raad

Gemeenteraden zijn zeer actief op het thema wonen. De kunst daarbij is om in positie te komen om op grote lijnen te sturen in plaats van enkel incident-gedreven te handelen. Raadsleden reageren op de landelijke berichtgeving omtrent de woningmarkt en horen schrijnende verhalen van dorps- of stadsgenoten. Ook zorgen specifieke bestemmingsplanwijzigingen lokaal geregeld voor ophef. Voor veel raadsleden is de vraag echter waar hun handelingsruimte en -bevoegdheid ligt op thema wonen.

Korte termijn vs. lange termijn

Het sturen op woonbeleid kun je vergelijken met het sturen van een containerschip. Sturing op dit moment heeft pas op langere termijn effect. Dat maakt het ingewikkeld om in te spelen op actuele uitdagingen en tegelijkertijd het langetermijndoel in het oog te houden. Een stad als Nijmegen heeft bijvoorbeeld nu behoefte aan extra studentenwoningen, maar verwacht met het oog op vergrijzing en ontgroening van het verzorgingsgebied op de lange termijn juist een daling van het studentenaantal op langere termijn. Tegelijkertijd is er behoefte aan starterswoningen om de huidige studenten te behouden voor de stad na afloop van hun studie.

Krachtenveld

De gemeente bevindt zich bij het woonbeleid in een interessant krachtenveld van provinciale en regionale afspraken waaraan moet worden voldaan. Deze afspraken hebben grote invloed op de speelruimte in het woonbeleid van individuele gemeenten. Samenwerking is op het vlak van wonen een prominent thema. Belangrijke partners zijn de wooncorporaties en huurdersverenigingen, maar ook projectontwikkelaars en zorgpartners.

Meedoen of vrijblijvend een offerte opvragen? Neem contact op met Daan Jacobs via daan.jacobs@necker.nl of 06-26467745 of vraag hier uw offerte aan

Let op! Alhoewel we deze onderzoeken onder de categorie DoeMee-onderzoek scharen, zal een benchmark geen onderdeel uitmaken van het opgeleverde eindproduct.