Privacy

Versie: mei 2018

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij, Necker van Naem B.V., Necker van Naem Interim B.V. en Necker van Naem Integriteit B.V., persoonsgegevens. Hieronder wordt daar waar ‘wij’ wordt vermeld zowel Necker van Naem B.V., Necker van Naem Interim B.V. als Necker van Naem Integriteit B.V. bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

Wij hechten er groot belang aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig en conform de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden te verwerken. In dit privacyreglement informeren wij u voor welke doeleinden wij persoonsgegevens die wij van u ontvangen verwerken en informeren wij u graag omtrent uw rechten met betrekking tot deze verwerking.

Waarom

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van:

Welke

Zo verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Afgezien van voornoemde persoonsgegevens, verwerkt Necker van Naem Integriteit B.V. ter aanvulling hierop tevens de navolgende persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens:

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Delen van informatie

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening omdat daarvoor de betrokkenheid van derden is vereist, waaronder, maar niet beperkt tot:

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

Door ons worden geen persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de EU/EER.

Veiligheid/vertrouwelijkheid

Wij treffen conform de geldende privacywetgeving passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens zullen door ons met de hoogste mate van vertrouwelijkheid c.q. geheimhouding worden verwerkt in overeenstemming met dit Privacyreglement en de toepasselijke wetgeving.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het specifieke doel(en) waarvoor ze verzameld zijn, dan wel voor een langere termijn indien geldende wettelijke voorschriften dit vereisen.

Wijzigingen Privacyreglement

Wij kunnen ons Privacyreglement periodiek wijzigen en zullen dan de gewijzigde versie publiceren op onze website. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Uw rechten

Op grond van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht op:

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies. De volgende functionele en analytische cookies kunnen via de website zonder uw voorafgaande toestemming worden geplaatst:

Wij verzoeken u om ter uitvoering van uw rechten zoals in het voorgaande aangegeven, dan wel indien u vragen heeft met betrekking tot dit Privacyreglement, contact met ons op te nemen via e-mailadres info@necker.nl of via telefoonnummer 030-2334131.