Thema: Integere overheid

Dilemma: cocktail

De minister van BZK wil de wettelijke bepalingen rondom stemonthouding ‘bij de tijd’ brengen, kondigde zij aan in een kamerbrief. Daar valt veel voor te zeggen. 

De toepassing van artikel 28 van de Gemeentewet roept vaak vragen op. Neem het volgende voorbeeld:

Mevrouw Westenstad heeft een recreatiewoning en woont daar permanent. Al vele jaren en zeer tot haar genoegen. Het bestemmingsplan staat permanente bewoning niet toe, maar daar is tot op heden niet op gehandhaafd. Het college van B&W stelt een strikter handhavingsbeleid voor. Het geval is dat mevrouw Westenstad ook raadslid is. En ze is fel gekant tegen een aangescherpt handhavingsbeleid.

De burgemeester adviseert haar dringend, op grond van de wettelijke zorgplicht voor bestuurlijke integriteit, om zich van stemming te onthouden. Haar persoonlijke belang en het algemene belang zijn volgens de burgemeester te zeer verstrengeld. Het raadslid denkt daar heel anders over.
Zij beroept zich op de taak van een gekozen volksvertegen-woordiger om besluiten te nemen en wijst op het algemeen geldende karakter van de besluitvorming.
Burgemeester en raadslid staan lijnrecht tegenover elkaar. Wat niet helpt, is dat beide het hart nogal op de tong hebben en bepaald niet uitblinken in tact. Kortom; een explosieve cocktail met risico op (politieke) onrust, een integriteitskwestie en verstoorde verhoudingen.

Ik ben benieuwd naar de voorstellen van de minister om de regels te verduidelijken, maar waarschuw voor te hoge verwachtingen. Verduidelijking van regels helpt, maar is niet genoeg. Besturen is mensenwerk. Erkenning van elkaars kwetsbaarheden (zoals een ongepolijste stijl) en inzicht daarin zijn dan minstens zo belangrijk.

À votre santé!

Volgend artikel: Dilemma: vraag en aanbod Of lees meer over Integere overheid artikelen of het thema