Thema: Heldere verantwoording

De raad en toezicht en handhaving

Het is niet altijd makkelijk voor de raad om op openbare orde en veiligheid (OOV) te sturen en controleren? OOV is een complex domein met onderwerpen van overlast tot ondermijning en waarin steeds meer taken bij de gemeente en gemeentelijke handhavers liggen. Kan sensitieve informatie met de raad worden gedeeld, en zo ja hoe?  En hoe krijg je als raadslid voldoende voeling met de praktijk, en welk instrument gebruik je om dat voor elkaar te krijgen? Een goede informatievoorziening – waarmee de raad wordt betrokken én - is uiteraard essentieel om de raad in positie te brengen.

In achttien gemeenten onderzocht Necker van Naem toezicht en handhaving op OOV. In al deze gemeenten wordt de raad in ieder geval schriftelijk geïnformeerd op sleutelmomenten (bijv. via raadsinformatiebrieven en jaarverslagen), vaak begeleid door een presentatie of gesprek tussen college en raad over de tussentijdse resultaten. Hiermee ontstaat een mooie basis om de raad te informeren en te betrekken. Een aantal gemeenten gaat een stap verder en kiest voor verschillende manieren van informatievoorziening die toegesneden zijn op de sensitiviteit, complexiteit en /of urgentie van de informatie. Welke andere manieren van informatievoorziening kwamen we tegen, en waar zijn die goed voor?

1. Themabijeenkomsten 

Doel: een (urgent) thema onder de aandacht brengen, betrokkenheid stimuleren

Soms verdient een thema extra aandacht of vraagt het om specifieke acties vanuit de raad. In dit geval maken gemeenten vaak gebruik van themabijeenkomsten. Bij deze themabijeenkomsten nemen veiligheidspartners, zoals de politie, vaak het woord. In veel gemeenten worden bijvoorbeeld themabijeenkomsten over ondermijning georganiseerd. De bijeenkomsten verschillen in vorm: van traditionele presentaties naar een bezoek aan een gesimuleerd drugslab.

2. Informeren in besloten kring

Doel: zicht op sensitieve informatie, veelal op casusniveau

Vanwege het gevoelige karakter van informatie op het gebied OOV kan niet alles openbaar gemaakt worden. Hierdoor is informatiedeling met de raad soms lastig. Een aantal gemeenten lost dit op door de vertrouwelijke informatie in kleine kring te delen. Dit gebeurt veelal tussen de portefeuillehouder en een groep raadsleden (bijvoorbeeld het presidium, de fractievoorzitters of het seniorenconvent). Zo blijft de gevoelige informatie uit de openbaarheid.

Gemeenten die op deze manier vertrouwelijke informatie delen, zijn positief. Wel is het zaak voor raad en college om zorg te dragen dat de hele raad in elk geval op hoofdlijnen op de hoogte is van wat er speelt in het OOV-domein.

3. Meelopen met de boa’s en agenten

Doel: beeld van uitvoering, betrokkenheid stimuleren

In een aantal gemeenten hebben raadsleden de mogelijkheid gekregen om een dag met een boa mee te lopen. Het blijkt een mooie manier om de raad een beeld van beeld te geven van de uitvoering en om het urgentieniveau bij de raad over eventuele knelpunten te verhogen.

Meer weten over toezicht en handhaving op openbare orde en veiligheid? Lees ook onze andere artikelen over dit onderwerp.

In achttien gemeenten onderzocht Necker van Naem toezicht en handhaving op openbare orde en veiligheid (OOV). In een overkoepelende notitie beschreven wij wat ons opviel in het beleid, de uitvoering en de rol van de raad in de achttien gemeenten. Wil je de hele overkoepelende rapportage lezen? Klik dan HIER. 

Volgend artikel: Burgemeesters en hun rol in toezicht en handhaving Of lees meer over Heldere verantwoording artikelen of het thema