Quick Scan op jaarrekening

Quick Scan op jaarrekening

De behandeling van de jaarstukken is altijd een spannend moment voor de raad. Liggen we financieel op koers, en wat betekent dat voor onze doelen? Dan is het fijn als een extra paar ogen meekijkt naar de jaarstukken. In 2022 voerden we een quick scan uit voor de Rekenkamer West-Twente naar het jaarverslag van de gemeente Rijssen-Holten. Een quick scan, omdat je zo snel mogelijk wil kunnen reageren op de stukken, zodat de raad er ook echt nog iets aan heeft. De jaarstukken werden eind mei vastgesteld door het college en eind juni besproken en vastgesteld door de gemeenteraad.


Een quick scan op de jaarstukken: een hulpstuk voor de raad in een drukke periode

Inhoud en opbouw van de rekenkamerbrief

Het jaarverslag bestaat uit de jaarstukken en de jaarrekening. Dat waren ook de enige bronnen in dit onderzoek. De rekenkamerbrief is een handvat voor de raadsleden voor voor het bespreken van de jaarstukken. Deze rekenkamerbrief is opgebouwd uit vijf onderdelen:

  1. de mate waarin het jaarverslag antwoord geeft op de begroting,
  2. de mate waarin indicatoren in het jaarverslag SMART geformuleerd zijn,
  3. de mate waarin de doelen consistent en volledig zijn ten opzichte van de begroting,
  4. de leesbaarheid van de jaarrekening,
  5. conclusies.

Voor het eerste onderdeel is gekeken naar doelen uit begroting voor 2021 en deze zijn vergeleken met de resultaten uit de jaarstukken.

Wat levert het de raad op?

In de rekenkamerbrief is beschreven of daadwerkelijk antwoord op de doelen is gegeven en op welke manier. In het tweede hoofdstuk is de nadruk gelegd op het jaarverslag en de indicatoren bij de programmaonderdelen. De focus lag hier op het aansluiten van de indicatoren bij de geformuleerde doelen en dan vooral of dit SMART is gebeurd. Als derde is gekeken naar alle ondernomen acties per programma die beschreven staan in het jaarverslag. Bij elke actie is gekeken of deze consistent en volledig is bij het beschreven doel. Met consistentie wordt bedoeld of de actie aansluit bij het doel en met volledigheid of alle aspecten van een doel zijn uitgewerkt in de actie. Het laatste inhoudelijke onderdeel is geschreven met het doel om de jaarrekening inzichtelijk te maken voor raadsleden zonder boekhoudachtergrond. De brief is afgesloten met een korte conclusie per onderdeel.

De raadsleden konden goed uit de voeten met de rekenkamerbrief, maar ontvangen een volgende quick scan graag nog iets sneller.


Wij staan er klaar voor, eind mei!


Ook een quick scan? Neem contact op

Emilie Stumphius

Emilie Stumphius

Onderzoeker / adviseur / eigenaar